SEARCH :            Save this Query
Back 
      
       Viewing of 64 Results
1  รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเรื่อง กระบวนการยุติธรรมกับสถานการณ์ทางการเมืองที่มีความรุนแรง: ปัญหาและแนวทางแก้ไข โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท และคณะ เสนอต่อ สำนักงานกิจการยุติธรรมในฐานะเลขานุการคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.)   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท และคณะ  
2  รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเรื่อง โครงสร้างอำนาจที่ไม่เท่าเทียมกัน โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, รศ.ดร.พอพันธุ์ อุยยานนท์, รศ.ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์, ผศ.พฤกษ์ เถาถวิล เสนอต่อ สำนักงานกิจการยุติธรรมในฐานะเลขานุการ คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.)   
ศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, รศ.ดร.พอพันธุ์ อุยยานนท์, รศ.ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์, ผศ.พฤกษ์ เถาถวิล  
3  รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเรื่องขอบเขตการใช้เสรีภาพของสื่อมวลชนในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วนิดา แสงสารพันธ์ และคณะ เสนอต่อ สำนักงานกิจการยุติธรรมในฐานะเลขานุการคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพิ่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.)   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วนิดา แสงสารพันธ์ และคณะ  
4  รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยรากเหง้าของความขัดแย้งสู่ทางออกเพื่อความปรองดอง โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย และคณะ เสนอต่อ สำนักงานกิจการยุติธรรม ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.)   
รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย และคณะ  
5  เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและติดตามการบริหารงานของสำนักงาน คอป. ครั้งที่ 1/2553 วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน คอป. อาคารจอดรถ อาคารบี ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร   
  
6  (สำเนา) จดหมายจากนายวัลลภ นาคบัว (ผู้อำนวยการสำนักงาน คอป. อนุกรรมการและเลขานุการ) เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เรื่องความคืบหน้าเรื่องการขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ความไม่สงบ ลงวันที่ 10 มีนาคม 2554   
นายวัลลภ นาคบัว (ผู้อำนวยการสำนักงาน คอป. อนุกรรมการและเลขานุการ)  
7  (สำเนา) จดหมายจากนายวัลลภ นาคบัว (ผู้อำนวยการสำนักงาน คอป. อนุกรรมการและเลขานุการ) เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องความคืบหน้าเรื่องการขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ความไม่สงบ ลงวันที่ 10 มีนาคม 2554   
นายวัลลภ นาคบัว (ผู้อำนวยการสำนักงาน คอป. อนุกรรมการและเลขานุการ)  
8  (สำเนา) จดหมายจากนายสายชล ยังรอด (อนุกรรมการและเลขานุการ) เรียน ประธานอนุกรรมการ (นายสุกรี เอื้ออนันต์) เรื่องขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการตรวจสอบและค้นหาความจริงเฉพาะกรณี คณะที่ 5 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554   
นายสายชล ยังรอด (อนุกรรมการและเลขานุการ)  
9  (สำเนา) จดหมายจากนายสายชล ยังรอด (อนุกรรมการและเลขานุการ) เรียน ประธานอนุกรรมการ (นายสุกรี เอื้ออนันต์) เรื่องขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการตรวจสอบและค้นหาความจริงเฉพาะกรณี คณะที่ 5 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554   
นายสายชล ยังรอด (อนุกรรมการและเลขานุการ)  
10  (สำเนา) จดหมายจากนายสายชล ยังรอด (อนุกรรมการและเลขานุการ) เรียนประธานอนุกรรมการ (นายสุกรี เอื้ออนันต์) เรื่องขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการตรวจสอบและค้นหาความจริงเฉพาะกรณี คณะที่ 5 ลงวันที่ 5 กันยายน 2554   
นายสายชล ยังรอด (อนุกรรมการและเลขานุการ)  
11  (สำเนา) จดหมายจากนายสายชล ยังรอด (อนุกรรมการและเลขานุการ) เรียนประธานอนุกรรมการ (นายสุกรี เอื้ออนันต์) เรื่องขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการตรวจสอบและค้นหาความจริงเฉพาะกรณี คณะที่ 5 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2554   
นายสายชล ยังรอด (อนุกรรมการและเลขานุการ)  
12  (สำเนา) จดหมายจากนายสายชล ยังรอด (อนุกรรมการและเลขานุการ) เรียนประธานอนุกรรมการ (นายสุกรี เอื้ออนันต์) เรื่องขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการตรวจสอบและค้นหาความจริงเฉพาะกรณี คณะที่ 5 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2553   
นายสายชล ยังรอด (อนุกรรมการและเลขานุการ)  
13  (สำเนา) จดหมายจากนายสายชล ยังรอด (อนุกรรมการและเลขานุการ) เรียนประธานอนุกรรมการ (นายสุกรี เอื้ออนันต์) เรื่องขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการตรวจสอบและค้นหาความจริงเฉพาะกรณี คณะที่ 5 เรียนประธานอนุกรรมการ (นายสุกรี เอื้ออนันต์) ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2554   
นายสายชล ยังรอด (อนุกรรมการและเลขานุการ)  
14  (สำเนา) จดหมายจากนายสายชล ยังรอด (อนุกรรมการและเลขานุการ) เรียนประธานอนุกรรมการ (นายสุกรี เอื้ออนันต์) เรื่องขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการตรวจสอบและค้นหาความจริงเฉพาะกรณี คณะที่ 5 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2554   
นายสายชล ยังรอด (อนุกรรมการและเลขานุการ)  
15  (สำเนา) จดหมายจากนายสายชล ยังรอด (อนุกรรมการและเลขานุการ) เรียนประธานอนุกรรมการ (นายสุกรี เอื้ออนันต์) เรื่องขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการตรวจสอบและค้นหาความจริงเฉพาะกรณี คณะที่ 5 ลงวันที่ 20 มกราคม 2555   
นายสายชล ยังรอด (อนุกรรมการและเลขานุการ)  
16  (สำเนา) จดหมายจากนายสายชล ยังรอด (อนุกรรมการและเลขานุการ) เรียนประธานอนุกรรมการ (นายสุกรี เอื้ออนันต์) เรื่องขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการตรวจสอบและค้นหาความจริงเฉพาะกรณี คณะที่ 5 ลงวันที่ 11 เมษายน 2554   
นายสายชล ยังรอด (อนุกรรมการและเลขานุการ)  
17  (สำเนา) จดหมายจากนายสายชล ยังรอด (อนุกรรมการและเลขานุการ) เรียนประธานอนุกรรมการ (นายสุกรี เอื้ออนันต์) เรื่องขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการตรวจสอบและค้นหาความจริงเฉพาะกรณี คณะที่ 5 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2554   
นายสายชล ยังรอด (อนุกรรมการและเลขานุการ)  
18  (สำเนา) บันทึกข้อความจากนายสายชล ยังรอด (อนุกรรมการและเลขานุการ) เรียน นายสุกรี เอื้ออนันต์ ประธานอนุกรรมการ เรื่องขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการตรวจสอบและค้นหาความจริงเฉพาะกรณี คณะที่ 5 ครั้งที่ 2/2553 ลงวันที่ 20 กันยายน 2553   
นายสายชล ยังรอด (อนุกรรมการและเลขานุการ)  
19  (สำเนา) บันทึกข้อความจากนายสายชล ยังรอด (อนุกรรมการและเลขานุการ) เรียน ประธานอนุกรรมการ (นายสุกรี เอื้ออนันต์) เรื่องขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการตรวจสอบและค้นหาความจริงเฉพาะกรณี คณะที่ 5 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553   
นายสายชล ยังรอด (อนุกรรมการและเลขานุการ)  
20  (สำเนา) บันทึกข้อความจากนายสายชล ยังรอด (อนุกรรมการและเลขานุการ) เรียน ประธานอนุกรรมการ (นายสุกรี เอื้ออนันต์) เรื่องขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการตรวจสอบและค้นหาความจริงเฉพาะกรณี คณะที่ 5 ครั้งที่ 3/2553 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2553   
นายสายชล ยังรอด (อนุกรรมการและเลขานุการ)  
21  (สำเนา) บันทึกข้อความจากนายสายชล ยังรอด (อนุกรรมการและเลขานุการ) เรียน ประธานอนุกรรมการ (นายสุกรี เอื้ออนันต์) เรื่องขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการตรวจสอบและค้นหาความจริงเฉพาะกรณี คณะที่ 5 ครั้งที่ 4/2553 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2553   
นายสายชล ยังรอด (อนุกรรมการและเลขานุการ)  
22  (สำเนา) จดหมายจากนายวัลลภ นาคบัว (ผู้อำนวยการสำนักงาน คอป. อนุกรรมการและเลขานุการ) เรียน แม่ทัพภาคที่ 3 เรื่องขอความอนุเคราะห์เข้าสัมภาษณ์ ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2554   
นายวัลลภ นาคบัว (ผู้อำนวยการสำนักงาน คอป. อนุกรรมการและเลขานุการ)  
23  (สำเนา) จดหมายจากนายสมชาย หอมลออ (ประธานอนุกรรมการตรวจสอบและค้นหาความจริง) เรียน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น เรื่องขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ความไม่สงบ ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553   
นายสมชาย หอมลออ (ประธานอนุกรรมการตรวจสอบและค้นหาความจริง)  
24  (สำเนา) จดหมายจากนายสมชาย หอมลออ (ประธานอนุกรรมการตรวจสอบและค้นหาความจริง) เรียน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ความไม่สงบ ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553   
นายสมชาย หอมลออ (ประธานอนุกรรมการตรวจสอบและค้นหาความจริง)  
25  (สำเนา) จดหมายจากนายสมชาย หอมลออ (ประธานอนุกรรมการตรวจสอบและค้นหาความจริง) เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เรื่องขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ความไม่สงบ ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553   
นายสมชาย หอมลออ (ประธานอนุกรรมการตรวจสอบและค้นหาความจริง)  Powered by: iGroup